Jesteś tutaj: Start / KARTA DUZEJ RODZINY

KARTA DUZEJ RODZINY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie informuje, że począwszy od dnia 16 czerwca 2014r. przyjmowane są wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnione do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1. Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

1) Wniosek wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik do karty usługi.

Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:

2) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

3) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

4) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

6) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

7) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone;

8) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Uwaga: Oświadczenia, o których mowa w pkt 2, 5 i 8 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy w Janowie:

ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo

Dodatkowych informacji udziela pracownik socjalny w GOPS, tel.: 89626-40-91.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Janowo
Data utworzenia:2016-04-22
Data publikacji:2016-04-22
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:398