DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. 


1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego: 
a) tytuł prawny do lokalu 
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany: 
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym). 

b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu 

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2100 i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1500 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

 

Uwaga:Od dnia 1.03.2020 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1200,00 zł . 

c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu 

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
 
- 30 % albo
 
- 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. 


W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.kw.
 
Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
-  ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
-  jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
-  zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wymagane załączniki:
1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia  2021 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi –
10,94 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi –
15,19 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi –
18,23 zł/miesiąc.

 Wnioski o ww. dodatki należy składać w siedzibie GOPS w Janowie, pok. nr 2, ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS
Data utworzenia:2016-05-31
Data publikacji:2016-05-31
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:574