Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

- Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo.

1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – email: iod@gops.janowo.pl

2. Podstawy prawne przetwarzania:

a) w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustaw:

- o pomocy społecznej,

- o świadczeniach rodzinnych,

- o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów,

- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- o dodatkach mieszkaniowych,

- prawo energetyczne,

- o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- o ochronie zdrowia psychicznego,

- o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

- o zatrudnieniu socjalnym,

- o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- o finansach publicznych,

- o rachunkowości,

 państwa dane osobowe przetwarzane są:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- ich podanie i przetwarzanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa, Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Podanie danych osobowych wtym przypadku jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

- w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

- na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

- ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

 3. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:

a) określonych w lit. a i b: przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,

b) określonych w lit. c: do czasu obowiązywania umowy z zachowaniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy - Poczta Polska, bank, za pomocą którego realizowane są przelewy, dostawcy oprogramowania.

5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Janowo
Data utworzenia:2018-05-24
Data publikacji:2018-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:237

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-05-24 12:08:42Kowalczyk Alicjaspelnienie obowiązku informacyjnegoOchrona danych osobowych