NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 2019!!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Przewidywany termin zatrudnienia: 1 października 2019 r.


I. Wymagania niezbędne:

posiadanie obywatelstwa polskiego;

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1508) tj. spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

4) lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego przed wejściem w życie ustawy o pomocy społecznej

otrzymanie do dnia 01.01.2008 r.dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny

otrzymanie przed 01.01.2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna

przed dniem 01.01.2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego

przed dniem 01.05.2004 r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego

 

znajomość przepisów prawnych w tym m. in.: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1508), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. Poz. 1260 ze zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1390), ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 998 z późn, zm.), znajomość ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1832), znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018, poz. 1000) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

posiadanie prawa jazdy kat. B oraz samochodu

znajomość pakietu MS Office oraz programu POMOST

II. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich zwłaszcza w kontaktach z klientami Ośrodka

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego

3) dobra organizacja czasu pracy

4) umiejętność skutecznego komunikowania się, pracy w zespole oraz analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, samodzielność i zaangażowanie

5) dyspozycyjność oraz możliwość swobodnego poruszania się na terenie gminy Janowo


III. Do zadań pracownika należeć będzie m. in.:

- prowadzenie pracy socjalnej w środowisku

- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń

- współdziałanie z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną w celu zaspokajania potrzeb środowiska w zakresie pomocy społecznej

- przyjmowanie wniosków o udzielanie świadczeń i gromadzenie materiału dowodowego w toku postępowania o przyznanie pomocy

- przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych własnych i na zlecenie innych instytucji

- analiza wykorzystania środków, sporządzenie sprawozdań z realizacji środków

- weryfikacja pod względem formalno-prawnym decyzji administracyjnych w sprawie udzielania bądź odmowy świadczeń z pomocy społecznej

- prowadzenie prawidłowej dokumentacji pracy i czuwanie nad terminowym załatwianiem spraw i realizacją zaplanowanych zadań

- wprowadzanie danych osobowych świadczeniobiorców do programu informatycznego

- bieżące śledzenie i stosowanie przepisów prawa

- współpraca i współdziałanie ze specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych;

- kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

- przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków o Kartę Dużej Rodziny

- prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (RODO)


V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (nie byłem) karana (karany) za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego

6) własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych w naborze na stanowisko pracownika socjalnego, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie z siedzibą ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo w celu wyłonienia kandydata na stanowisko objęte naborem. Zostałam/em poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie i jej wycofanie nie wpłynie na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

VI. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowiew siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym (decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2019 r. do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ośrodka.


Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Janowie

Barbara Jastrzębowska

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS
Data utworzenia:2019-07-04
Data publikacji:2019-07-04
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:99