INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wynika z przepisów prawa:

w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej

W tym przypadku dane osób uprawnionych do świadczenia i ich opiekunów takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, nr PESEL, (lub nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość), oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły oraz inne oświadczenia i zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia lub udzielenia innej pomocy z zakresu pomocy społecznej, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 10 RODO. Zaświadczenia i oświadczenia dotyczące stanu zdrowia przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji.

 

w celu dochodzenia roszczeń publicznoprawnych i cywilnoprawnych

W tym przypadku dane będziemy przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń wynikających z należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych (np. nienależnie pobranych świadczeń, pobranych świadczeń w nadmiernej wysokości lub wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f w związku z ustawą o finansach publicznych. Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

 

w celu  dokumentowania realizowanych zadań,  prowadzenia ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania wydatkowania środków publicznych

W tym przypadku dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, w szczególności w związku z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji.

 

Podanie danych w powyższych przypadkach jest obowiązkowe, a niepodanie uniemożliwi korzystanie z usług administratora.

 

Na podstawie wyrażonej zgody:

W przypadku dobrowolnego podania administratorowi większej ilości informacji, które nie są obowiązkowe (np. numer telefonu kontaktowego, adres email w przypadku składania wniosków papierowo, dodatkowych danych dotyczących zdrowia) będzie to traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W tym zakresie dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Mogą Państwo wycofać zgodę w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

 

3. W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Dane będą przechowywane do czasy wykonania i rozliczenia umowy.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak:

dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności ich przetwarzania,

operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji,

banki w celu realizacji przelewów,

podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania, w każdym przypadku.

Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie nie jest obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora.

Prawo do przenoszenia danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie zawartej umowy.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator w celu prawidłowego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wyznaczyła Pana Michała Cupiała na Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i sposobami ich przetwarzania mailowo na adres gopsjanowo@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres Ośrodka.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Janowo
Data utworzenia:2019-10-30
Data publikacji:2019-10-30
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:196