Jesteś tutaj: Start / KARTA DUZEJ RODZINY

KARTA DUZEJ RODZINY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390).

Miejsce złożenia wniosku: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo pokój nr 1

Wnioski do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

Wymagane dokumenty:

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

-> Wypełniony wniosek (formularzu wniosku w załączeniu do informacji)

Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:

w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Uwaga: W/w oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:

-> Wypełniony wniosek (formularzu wniosku w załączeniu do informacji);

-> dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

-> potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

 

Opłaty:

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Żabia Wola (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub kasie Urzędu Gminy (pokój nr 16). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

 

Forma załatwienia:

Wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu.

Wydanie decyzji o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny.

Wydanie decyzji o odmowie zwolnienia z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Uwaga: Od decyzji o odmowie wdania Karty Dużej Rodziny lub odmowie zwolnienia z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Janowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia w/w decyzji stronie.

Termin załatwienia:

Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Ostateczny termin wydania Karty Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Gminy Janowo celem ich wydania.

Informacje dodatkowe:

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

w wieku do ukończenia 18. roku życia;

w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w: szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki.

bez ograniczeń wiekowych − w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

małżonek rodzica;

dziecko – przez, które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo pobytu stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu lub zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;

dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem lub zaświadczeniem ze szkoły lub szkoły wyższej nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

W przypadku gdy Karta Dużej Rodziny zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wydawany jest jej duplikat.

 

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej, członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta Gminy Żabia Wola.

 

W przypadku stwierdzenia przez Wójta Gminy Żabia Wola utraty uprawnień do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

 

W przypadku, gdy po złożeniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania Karty.

 

Karta Dużej Rodziny oraz jej duplikat nie podlegają wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, a przed ich wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty.

Wnioski dostępne pod adresem strony:  https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

Karta Dużej Rodziny – lista zniżek

1. Zniżka 10% w sklepach Carrefour

2. 15% taniej na leczenie w placówkach LUX MED

3. Darmowy wstęp do parków narodowych

4. Zniżki na przejazdy kolejowe POLREGIO

5. Zniżki w opłatach paszportowych

6. Rabat na prąd w sieci Enea

7. Tańsze loty LOT-em

8. Zniżka do kin Cinema 3D

9. 20% taniej w kinach sieci Helios

10. Bezpłatna karta “Rodzina do kina” w Multikinie

11. Rabat na paliwo na stacjach Orlen

12. Rabat na paliwo na stacjach Circle K

13. Rabaty na paliwa w LOTOS

14. Lepsze warunki konta, kredytu i lokaty w Credit Agricole

15. Rabat na zakupy w Świecie Książki 

16. Rabat 10% na kursy językowe w Empik School 

17. Tańsze ubezpieczenia w PZU

18. 10% rabatu na zakupy w Lidlu

19. 30% zniżki w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych 

20. Zniżki na przejazdy rodzinne PKP Intercity

21. Zniżki na OC, AC i NNW w Link 4

22. Centrum Nauki Experyment w Gdyni ze zniżką

23. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ze zniżką

24. Taniej w Kolejach Wielkopolskich

25. Lepsze warunki ofert w Banku Pekao SA

26. Zniżka 10% na zakupy w Martes Sport – kod rabatowy

27. Tańszy sprzęt w sklepach Partner AGD RTV

28. Niższy abonament w sieci Play 

29. 10% taniej w sklepach Coccodrillo

30. Zniżka na Pakiet Medyczny lub darmowe ubezpieczenia dla dziecka w Aviva

 UWAGA!!!!

Od 1.01.2019 r. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługiwać będzie członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

 

Wnioski do pobrania dostepne na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Janowo
Data utworzenia:2016-04-22
Data publikacji:2016-04-22
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:1290