DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. 


1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego: 
a) tytuł prawny do lokalu 

Dodatek mieszkaniowy, zzastrzeżeniem art. 7ust. 3 i 4, przysługuje:

1)najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym wtych lokalach;

2)osobom mieszkającym wlokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

3)osobom mieszkającym wlokalach mieszkalnych znajdującychsię w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

4)innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego iponoszącym wydatki związane zjego zajmowaniem;

5)osobom zajmującym lokal mieszkalny beztytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, októrym mowa w art.2ust.1, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku ojego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył wgospodarstwie:

1)  jednoosobowym –40%,

2) wieloosobowym –30%–przeciętnego wynagrodzenia wgospodarce narodowej, obowiązującego wdniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art.6ust.8 iart.7ust.6.

 

Uwaga:Od dnia 1.07.2021 r. PRZY OKREŚLANIU WYSOKOŚCI DODATKU MIESZKANIOWEGO bierzemy pod uwagę wysokość przeciętnego wynagrodzenia wgospodarce narodowej, która obecnie wynosi 6246,13 zł, zł . 

c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu 

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1)35m2dla 1osoby;

2)40m2dla 2osób;

3)45m2dla 3osób;

4)55m2dla 4osób;

5)65m2 dla 5osób;

6)70m2dla 6osób, a w razie zamieszkiwania wlokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.


Dodatek energetyczny - ZAWIESZONY! przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
-  ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
-  jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
-  zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wymagane załączniki:
1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia  2021 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi –
12,09 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi –
16,79 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15
/miesiąc.

 Wnioski o ww. dodatki należy składać w siedzibie GOPS w Janowie, pok. nr 2, ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS
Data utworzenia:2016-05-31
Data publikacji:2016-05-31
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:1317