KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klub Integracji Społecznej w Janowie został utworzony Zarządzeniem Nr 1/05 Kierownika GOPS Janowo w sprawie regulaminu KIS Gminy Janowo, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/05 z dn. 28.02.2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego GOPS.

Klub Integracji Społecznej wykonuje zadania w oparciu o:

1. Ustawę „o pomocy społecznej” z dnia 12 marca 2004r. ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).

2. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwalonego Uchwałą Nr V/24/2015 Rady Gminy Janowo z dnia 26 lutego 2015 roku;

3. Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej w Janowie utworzony Zarządzeniem Nr 1/05 Kierownika GOPS w Janowie,

4. Ustawę „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2021 poz. 1100 ze zm.),

5. Ustawę ,,o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tj. Dz.U. 2021 poz. 1119 ze zm.),

6. Ustawę „o zatrudnieniu socjalnym” z dnia 13 czerwca 2003r., (Dz.U. 2020 r., poz. 176).

7. Ustawę ,,o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z dnia 24 listopada 2003 roku (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1057)

 

Głównym zadaniem KIS jest przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom, reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Janowo, korzystających z pomocy społecznej, poprzez działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, poprawę sytuacji życiowej uczestników oraz ich rodzin. Formuła Klubu ma umożliwić wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby uzależnione, doznające przemocy i długotrwale bezrobotne.

Reintegracja społeczna jest rozumiana jako działania mające na celu odbudowanie
i podtrzymanie u osoby umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu. Reintegracja zawodowa to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
KIS starał się budować w uczestnikach utracone poczucie wartości, by mimo trudności, problemów domowych, zawodowych, ciągłych niepowodzeń mogli znaleźć pracę.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS
Data utworzenia:2017-01-23
Data publikacji:2017-01-23
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:1243