GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JANOWIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROCEDURA POSTĘPOWANIA  Z OSOBĄ ZGŁOSZONĄ DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JANOWIE.

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

  • rozpad pożycia rodzinnego,
  • demoralizacje nieletnich,
  • uchylają się od pracy,
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz towarzyszyć musza temu także określone powyżej negatywne zachowania w sferze społecznej.

Podmiotami uprawnionymi do występowania do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu są: GKRPA oraz prokurator. Do występowania z wnioskiem do sądu w przedmiocie zobowiązania do poddania leczeniu odwykowemu uprawniona jest GKRPA właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

W celu zawiadomienia GKRPA o konieczności podjęcia działań wobec osoby nadużywającej alkohol należy wypełnić stosowny druk wniosku  lub odręcznie poinformować GKRPA oznaczając wnioskodawcę i uzasadniając podjęcie działań wobec wskazanej osoby. Zgłaszając osobę, w stosunku, do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, zgłaszający wypełnia wniosek zawierający szczegółowe dane zgłoszonej osoby. Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, informacje z Policji, itp. należy je dołączyć do wniosku. Składający wniosek może zastrzec sobie anonimowość, jeżeli obawia się negatywnej reakcji osoby pijącej. Ponadto w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca może występować w sądzie jako świadek.

Wniosek należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie GKRPA tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie przy ul. Przasnyskiej 51 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania :poniedziałek-piątek :7.15 - 15.15.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS JANOWO
Data utworzenia:2020-01-20
Data publikacji:2020-01-20
Osoba sporządzająca dokument:KIEROWNIK GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:962