STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomoc materialna dla ucznia - stypendium szkolne 2019/2020

Pomoc materialna dla ucznia - stypendium szkolne, zasiłek szkolny

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie

ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo

pokój Nr 4,

Tel. (89) 626 40 91, (89) 541 25 75

Podstawa prawna :

1/Rozdział 8 a “Pomoc materialna dla uczniów” ustawy o systemie oświaty wprowadzony ustawą z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1457 ze zm.)

2/ Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy Janowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Pomoc przysługuje :

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, wówczas kiedy w rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty od 1 października 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (tj. Dz. U. z dnia 29 lipca 2015 r.), tj. 528,00 zł na osobę w rodzinie. Stypendium może otrzymać uczeń gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza ramowy plan nauczania oraz w formie pomocy rzeczowej w tym zakupu podręczników. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze kolegium mogą korzystać ze stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Stypendium szkolne może mieć formę świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że niecelowa jest pomoc rzeczowa lub refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych. Może być udzielone w jednej formie lub kilku jednocześnie.

Zasiłek szkolny – ma charakter jednorazowy, przyznawany z powodu zdarzenia losowego na zasadach określonych w art. 90e ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. Z 2015 r., poz. 2156 )

Opłaty:

Złożenie wniosku nie podlega opłacie

Termin

Wnioski o stypendium szkolne składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów do – 15 października. Jednak zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Nr 281, poz. 2781) w uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie wskazanego terminu.

Dodatkowe informacje

Wysokość dochodu ustalona jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. Z 2015 r., poz. 163 ze zm.) pomocy społecznej. Przyjmuje się dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Dla gospodarstwa rolnego przyjmuje się zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku od 1 października 2018 roku, że z jednego 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w kwocie 308,00 zł.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego można pobrać w pok. Nr 4 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.

Wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS
Data utworzenia:2016-05-19
Data publikacji:2016-05-19
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:727