UWAGA!RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DODATEK OSŁONOWY!!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatek osłonowy 2024

 

Ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760) wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759).

Zgodnie z nowelizacją ustawy wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można ponownie składać w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tej dacie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Kwota dodatku osłonowego w 2024 r. uzależniona będzie tak jak poprzednio od źródła ogrzewania oraz ilości osób w gospodarstwie domowym.

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych w art. 5 i 6 ustawy o dodatku osłonowym, zwaloryzowanych średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. czyli:

- 228,80 dla gospodarstwa jednoosobowego

- 343,20 dla gospodarstwa osobowego składającego się z 2 do 3 osób

- 486,20 dla gospodarstwa osobowego składającego się z 4 do 5 osób

- 657,80 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

a w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

- 286,00 dla gospodarstwa jednoosobowego

- 429,00 dla gospodarstwa osobowego składającego się z 2 do 3 osób

- 607,75 dla gospodarstwa osobowego składającego się z 4 do 5 osób

- 822,25 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Przyznanie dodatku jest zależne od dochodów. W przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego kryterium dochodowe to 2100,00 zł zaś w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1500,00 zł na osobę. Dochód gospodarstwa domowego ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wypłatę dodatku osłonowego czyli w roku 2022.

W przypadku, gdy ustalony dochód gospodarstwa domowego przekracza wskazane w ustawie kryterium, wnioskodawcy wypłaca się różnicę między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą zostało przekroczone kryterium dochodowe. Jednak, gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20,00 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski dostępne na stronie:

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000059

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Janowo
Data utworzenia:2024-01-03
Data publikacji:2024-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:210