INFORMACJA STYPENDIUM SZKOLNE 2023/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

c

Pomoc materialna dla ucznia - stypendium szkolne

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie

ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo

pokój Nr 2,

Tel. (89) 626 40 91

Podstawa prawna :

1/Rozdział 8 a “Pomoc materialna dla uczniów” ustawy o systemie oświaty wprowadzony ustawą z dnia 7 wrzesnia 1991 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915)

2/ Uchwały Nr XI/61/2019 Rady Gminy Janowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janowo.

Pomoc przysługuje :

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, wówczas kiedy w rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza od 01 stycznia 2022 r.  kwoty 600,00 zł na osobę w rodzinie a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza ramowy plan nauczania oraz w formie pomocy rzeczowej w tym zakupu podręczników. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze kolegium mogą korzystać ze stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Stypendium szkolne może mieć formę świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że niecelowa jest pomoc rzeczowa lub refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych. Może być udzielone w jednej formie lub kilku jednocześnie.

Wymagane dokumenty:

1.Zaświadczenie o wysokości dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym złożono wniosek

2.W przypadku korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej stosowne zaświadczenie,

3.Opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń o zasadności udzielenia pomocy

4.Numery PESEL wszystkich wymienionych członków rodziny

6.Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

Uwaga! Do każdego wniosku należy dołączyć komplet dokumentów.

Opłaty:

Złożenie wniosku wraz z załącznikami nie podlega opłacie

Termin

Wnioski o stypendium szkolne składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów do – 15 października. Jednak zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) w uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie wskazanego terminu.

Dodatkowe informacje

Wysokość dochodu ustalona jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej. Przyjmuje się dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Ustala się go na podstawie stosowanych zaświadczeń o wysokości dochodu w rodzinie i stanu osobowego.

Dla gospodarstwa rolnego przyjmuje się od 1 października 2018 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 11 lipca 2018 r.,  Dz. U. z 2018, poz. 1358), że z jednego ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w kwocie 345.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego można pobrać w pok. Nr 2 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie lub w wersji elektronicznej.

Wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Art.8. Ustawy o pomocy społecznej

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

4. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 3 nie wlicza się jednorazowo pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne nienaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:

a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc; wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej promocji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy, o których mowa w ust. 5 pkt 1, zawierającego informacje o wysokości:

 

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

12. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za okres , kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.

13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia pomocy społecznej.”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Janowo
Data utworzenia:2016-08-03
Data publikacji:2016-08-03
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:1963