Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

- za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,

- za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,

- warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;

- we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Weryfikacja danych przez gminę.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Kiedy składać wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

W razie sporu dotyczącego świadczenia podmiot, który złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem o świadczenie przeciwko gminie właściwej do rozpoznania wniosku.

 

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

  1. Świadczenie, o którym mowa w:

1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.”.

 

Wniosek oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1332

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000297

 

klauzula RODO

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku
zakwaterowania obywatela Ukrainy


Kim jest administrator danych
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskie 1/3.


Kontakt z administratorem
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować:
• mailowo na adres: sekretariat.dzs@mc.gov.pl,
• pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa,
• na adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.


Kontakt z inspektorem ochrony danych
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się
kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
• pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
• mailowo na adres: iod@mc.gov.pl.


Cel przetwarzania i podstawa prawna
Celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest:
• prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.
Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisem szczególnym ustawy tj. art. 13a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Odbiorcy danych
Odbiorcami danych zgromadzonych w bazie danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z
zakwaterowaniem obywateli Ukrainy są:
1. Centralny Ośrodek Informatyki – na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji ;
Dane osobowe zgromadzone w bazie danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy udostępniane są:
• ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
• ministrowi właściwemu do spraw rodziny,
• wojewodom,
• gminom
- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.


Jak długo będą przechowywane dane
Dane z bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy, będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązku ciążącego na administratorze.


Jakie masz prawa
Przysługuje ci prawo do:
• dostępu do twoich danych,
• żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane do bazy wprowadza organ gminy z wniosku o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Obowiązek podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku składania wniosku o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywatela Ukrainy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Janowo
Data utworzenia:2023-07-17
Data publikacji:2023-07-17
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:376